Loom24 KASUTUSTINGIMUSED

Käesolevad Loom 24 portaali ( edaspidi ka “Loom24” ja “portaal”) kasutustingimused (edaspidi ka “Tingimused”) reguleerivad suhteid Loom 24 portaali kasutaja (edaspidi ka “Kasutaja)” ühelt poolt ja Loom 24 portaali omaniku PECUNIUM INVEST OÜ (edaspidi ka “Loom24”) teiselt poolt, nimetatud koos ka kui Pool või Pooled, vahel.

 • Üldsätted:
  1. Loom24 on veebikeskkond kõikidele loomasõpradele, mille omanikuks on PECUNIUM INVEST OÜ, registrikoodiga 14971397, aadressiga Tartu linn, Tiigi tn 78, 50410, Tartu linn, Tartu maakond, e-posti aadressiga info@loom24.ee.
  2. Luues Loom24 kasutajakonto ja asudes kasutama Loom24 portaali nõustub Kasutaja antud Tingimustega ja kinnitab, et:
   1. ta on Tingimustega hoolikalt tutvunud, nõustub Tingimustega tervikuna ja võtab endale kohustuse Tingimusi täita;
   2. ta on täisealine või vähemalt 14 aastane, kellel on olemas seadusliku esindaja nõusolek Loom24 kasutamiseks;
   3. tal on olemas kõik vajalikud volitused, õigused, nõusolekud Loom24 kasutamiseks ning Loom24 kasutajakonto loomine ja/või Loom24 kasutamine ei riku mingil määral Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja/või kolmandate isikute õigusi.
  3. Tingimused kohalduvad kõikidele teenustele, mida Loom24 Kasutaja saab portaalis tarbida, samuti ka kõikidele tulevikus Loom24 poolt pakutavatele teenustele ja/või toodetele.
  4. Loom24 jätab endale kõik õigused antud Tingimuste ühepoolseks muutmiseks. Tingimuste muudatused avaldatakse Loom24 veebilehel www.loom24.ee/tingimused ning need jõustuvad koheselt alates avaldamisest.
 • Loom24 kasutajakonto
  1. Kasutajal on võimalik luua Loom24 veebileheküljel www.loom24.ee/registeeri Loom24 kasutajakonto.
  2. Kasutaja on kohustatud Loom24 kasutajakonto loomisel esitama tõeseid andmeid seal juures esitama oma õige ja täieliku nime ning kasutama kehtivat e-posti aadressi. Juhul kui Loom24’le saab teatavaks, et Kasutaja on enda kohta edastanud valeandmeid on Loom24’l õigus keelduda Kasutajale konto avamisest või kustutada olemasolev kasutajakonto.
  3. Kasutaja võib luua endale vaid 1 ( ühe) kasutajakonto, millega on võimalik siduda mitu erinevat lemmiklooma profiili.
  4. Kasutajakonto võimaldab Kasutajal kasutada Loom24 poolt pakutavaid alljärgnevaid teenuseid:
   1. Lisada Loom24 veebileheküljele kuulutusi, milles pakutakse tasuta äraandmiseks lemmikloomi ja/või põllumajandusloomi, keda on lubatud pidada Eesti Vabariigi seaduste kohaselt. Kasutaja kinnitab, et on teadlik, et Loom24 pakub Kasutajale üksnes virtuaalset keskkonda kuulutuse avaldamiseks, kuid ei vastuta kuidagi Loom24 lehel avaldatud kuulutuse sisu, pakutava asja kvaliteedi ega Kasutajate vahelisest tehingust tulenevate kohustuste täitmise eest.
   2. Lisada Loom24 veebileheküljele kuulutusi, milles teatatakse kaotatud ja/või leitud loomadest.
   3. Luua enda lemmikloomale kasutajakontoga seotud lemmiklooma profiil ja jagada seda teiste kasutajatega. Kasutaja kinnitab, et on teadlik sellest, et Loom24 pakub Kasutajale üksnes virtuaalset keskkonda Kasutajate vaheliseks suhtluseks ega vastuta kuidagi moodi teiste Kasutajate ebaseadusliku, heade kommete ja/või muud moodi ebasobiva käitumise eest;
   4. Suhelda teiste Kasutajatega läbi Loom24 lehe “Minu Suhtlus”, mis võimaldab Kasutajatel üksteisega kontakteeruda e-kirja teel ning kommenteerida teiste Kasutajate poolt avaldatud postitusi, kasutades selleks nii Kasutaja kui ka Kasutaja lemmiklooma profiili. Kasutaja kinnitab, et on teadlik, et Loom24 pakub Kasutajale üksnes virtuaalset keskkonda suhtluseks ning ei ole kohustatud Kasutajate vahelist suhtlust jälgima. Kasutaja vastutab suhtluse (seal hulgas, kuid mitte ainult suhtluses avaldatud piltide, fotode, videote, tekstide, informatiooni) ning avaldatud kommentaaride sisu eest.
   5. Osta teistelt Kasutajatelt ja müüa teistele Kasutajatele Loom24 kasutatud asjadega kauplemise lehel nimetusega “Kirbukas” ( edaspidi ka “Kirbukas”) korraga kuni 5’te (viite) kasutatud ja/või Kasutaja poolt käsitööna valmistatud lemmikloomadele ja/või põllumajandusloomadele suunatud toodet. Kasutaja kinnitab, et on teadlik sellest, et Kirbukas on lubatud müüa ja osta üksnes kasutatud ja/või Kasutaja enda poolt käsitööna valminud asju ning Loom24 pakub Kasutajale üksnes virtuaalset keskkonda müügitehingute sõlmimiseks. Müügilepingu sõlmivad Kasutajad vahetult ning Loom24 ei vastuta ei Kirbuka kaudu sõlmitavate müügilepingute täitmise ega ostetavate/müüdavate asjade kvaliteedi eest;
   6. Koguda infot Loom24 lepinguliste klientide poolt pakutavate teenuste ja toodete kohta. Loom 24 ei vastuta lepinguliste klientide poolt pakutavate toodete ja/või teenuste kvaliteedi eest ega osale mitte kuidagi Kasutaja ja Loom24 lepingulise kliendi vahel teostatavate tehingute tegemisel.
  5. Kasutajal on õigus igal ajal oma konto kustutada. Konto sulgemiseks peab Kasutaja saatma kirjaliku avalduse Loom24 e-posti aadressile info@loom24.ee.
  6. Kasutaja on kohustatud oma kasutajakonto parooli hoidma salajasena ja turvalisena, nii et parool ei satuks kolmandate isikute valdusesse ning koheselt e-posti teel informeerima Loom24 parooli sattumisest kolmandate isikute valdusesse. Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik sellest, et Loom24 ei ole kohustatud kontrollima täiendavalt (see tähendab peale kasutajanime ja salasõna) Loom24 Kasutaja isikut.
 • Isikuandmete kaitse
  1. Loom24’l on õigus töödelda andmeid, mida Loom24 on saanud Kasutajalt kasutajakonto loomise ja Loom24 kasutamise käigus või mis on kogunenud Kasutaja kohta muul viisil Loom24 kasutamise teel (edaspidi ka “Isikuandmed”).
  2. Loom24 austab Kasutaja Isikuandmete puutumatust ning tagab Kasutaja andmete töötlemise vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud õigusnormidele.
  3. Kasutaja annab oma nõusoleku Loom24’le Isikuandmete töötlemiseks, teadete saatmiseks ja/või Isikuandmete kasutamiseks eesmärgiga Loom24 portaali laiendada, personaliseerida, paremaks muuta ja/või muul viisil arendada. Loom24 portaalil on õigus Kasutaja poolt esitatud andmeid kasutada ka turuuringute tegemiseks ja/või turundustegevuseks, seal hulgas uudiskirjade, eripakkumiste saatmiseks Kasutajale e-maili teel ning võimaldada sel eesmärgil Isikuandmetele juurdepääsu ka Loom24 koostööpartneritele.
  4. Kasutajal on igal ajal õigus nõusolek Isikuandmete kasutamiseks tagasi võtta ja/või nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud Isikuandmete kustutamist ja kasutajakonto sulgemist. Kasutaja on kohustatud vastavast soovist teavitama Loom24 kirjalikult e-posti aadressil info@loom24.ee. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
  5. Loom24 kogub ja salvestab Isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
  6. Loom24 ei kohustu Kasutaja Isikuandmeid Loom24 andmebaasis säilitama. Loom24 võib säilitada kuulutustes sisalduvaid isikuandmeid kuulutuse perioodi 120 kalendripäeva jooksul, peale mida on Loom24’l õigus kuulutus ja selles sisalduvad andmed kustutada.
  7. Loom24 ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta muul viisil, välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud käesolevates Tingimustes või kui selline kohustus tuleneb Loom24’le seadusest.
 • Kasutaja õigused ja kohustused ja vastutus
  1. Kasutaja on kohustatud Loom24 portaali kasutades järgima käesolevaid Tingimusi, Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ja häid kombeid ning tavasid. Kasutaja on vastutav oma igasuguse tegevuse eest Loom24 portaalis.
  2. Kasutaja on kohustatud hoiduma tegevustest, mis võiksid kuidagi kahjustada Loom24 ja/või teiste Kasutajate ja/või kolmandate isikute huve Loom24 portaali kasutades.
  3. Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt edastatud andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või ebaõiged. Seal juures on Kasutaja kohustatud esitama täielikult tõest informatsiooni Kirbukas müüdavate asjade kohta; ning hoiduma Kirbukas müügiks pakkumast Eesti Vabariigi seaduste kohaselt keelatud ja/või eriluba vajavaid asju; ja/või asju, mille müümise läbi rikutaks kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi; ja/või mitte kasutatud asju ja/või asju, mis ei ole valminud Kasutaja poolt käsitööna.
  4. Kasutaja kinnitab, et Loom24 Kirbukas müügilepinguid sõlmides on Kasutaja teadlik sellest, et müügilepinguid sõlmivad Kasutajad ilma Loom24 sekkumiseta ja vahenduseta ning Kasutajad vastutavad tervikuna ise selliste lepingute täitmise ja lepingust tekkida võivate kahjude eest.
  5. Kasutaja on kohustatud tagama, et Loom24 portaali Kasutaja poolt üleslaetav sisu ( seal hulgas fotod ja videod) ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi ( seal hulgas autoriõigusi).
  6. Kasutaja on kohustatud koheselt teavitama Loom24 portaali kõikidest tõrgetest ja probleemidest, mis on esinenud Loom24 portaali kasutamise juures.
  7. Kasutaja on kohustatud koheselt teada andma Loom24 portaalile juhul kui esile kerkivad asjaolud, mis ei võimalda Kasutajal antud Tingimusi täita.
  8. Kasutaja on kohustatud suheldes teiste Kasutajatega austama teiste Kasutajate huve ning väärikust ning mitte avaldama ähvardavaid, solvavaid, vaenule ja/või vägivallale õhutavaid, ebatsensuurseid, teiste isikute isikuandmeid sisaldavaid, reklaami sisaldavaid, ebaseaduslikule tegevusele ülekutsuvaid, teiste isikute intellektuaalse omandi õigus rikkuvaid, kommentaare ega e-kirju.
  9. Kasutajal on õigus kasutada kõiki Loom24 portaali poolt pakutavaid võimalusi ja teenuseid.
  10. Kasutajal on õigus Loom24 teavitada ebasobivast kuulutusest, kasutades selleks kuulutuse juures olevat nuppu “Pole sobilik” või teiste Kasutajate antud Tingimustega vastuolus olevast tegevusest saates selleks teate Loom24 e-posti aadressile info@loom24.ee.
  11. Kasutajal on õigus kustutada Loom24 portaalist ebasobivad kommentaarid ning teavitada Loom24 ebasobiva kommentaari avaldanud Kasutaja poolsest tegevusest saates selleks teate Loom24 e-posti aadressile info@loom24.ee.
 • Loom24 õigused ja kohustused ja vastutus
  1. Loom24 ei vastuta Kasutaja ega Loom24 lepinguliste klientide poolt portaalis edastatud andmete ( seal hulgas kuulutustes sisalduvate andmete) sisu, õigsuse, kvaliteedi, tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest.
  2. Loom24 ei vastuta Kasutajate ebasobiva, heade kommete ja/või seadusvastase käitumise eest.
  3. Loom24 ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses Loom24 poolt pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise ajutise ja/või püsiva võimatusega.
  4. Loom24 ei vastuta Kasutaja poolt nii Kasutaja enda kui ka Kasutaja lemmiklooma profiili kaudu avaldatud ebasobiva sisuga kommentaaride ja/või e-kirjade eest.
  5. Loom24’l on igal ajal õigus portaali muuta, seal hulgas ka vähendada ja/või laiendada pakutavate Teenuste valikut.
  6. Loom24’l on igal ajal õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Loom24 portaalile, eelkõige kuid mitte ainult, juhul kui Kasutaja on rikkunud käesolevaid Tingimusi, levitanud valeinformatsiooni, tekitanud Loom24’le kahju, rikkunud intellektuaalse omandi õigusi ja/või muid kokkuleppeid.
  7. Kõik Kasutajate kuulutused vaadatakse Loom24 poolt läbi ning Loom24’l on kõik õigused keelduda Kasutaja kuulutuse avalikustamisest.
  8. Loom24’l on õigus kustutada Kasutaja poolt lisatud kuulutus 120 ( saja kahekümne) päeva möödudes peale kuulutuse avalikustamist.
  9. Loom24’l on õigus jälgida Loom24 portaalis Kasutajate tegevust ning vajadusel Kasutajate poolt üles laetud kuulutusi ja/või kuulutuste sisu ja/või kommentaare ja/või postitusi kustutada.
  10. Loom24’l on õigus jälgida Kasutajate tegevust Kirbukas ning vajadusel Kirbukas avaldatud kuulutusi kustutada, kui kuulutused ei vasta käesolevates Tingimustes sätestatud korrale. Samuti kustutab Loom24 Kasutaja kuulutuse kirbukas, kui Kasutajal on juba Kirbukas 5 ( viis) kehtivat ja aktiivset kuulutust. Sellisel juhul on Loom 24’l õigus teha Kasutajale pakkumine hakata Loom24 portaali lepinguliseks kliendiks.
  11. Loom24’l ei ole kohustust jälgida Kasutajate vahelist suhtlust Kasutaja ja/või Kasutaja looma profiilil. Kasutajal on võimalik teavitada Loom24 teise Kasutaja poolsest käesolevate Tingimustega vastuolus olevast tegevusest saates Loom24’le sellekohase teate Loom24 e-posti aadressile info@loom24.ee.
 • Intellektuaalne omand
  1. Tingimustega nõustudes annab Kasutaja Loom24 portaali üles laetud intellektuaalse omandi õigustega ( seal hulgas autoriõigustega) kaitstud sisu ( seal hulgas fotod, videod,) kasutamiseks Loom24’le mitte-eksklusiivse, üleantava, all-litsenseerimise õigusega, tasuta, kogu maailmas kehtiva litsentsi ( edaspidi ka “Litsents”).
  2. Kasutuslitsents lõppeb kui Kasutaja kustutab Loom24 portaali üles laetud intellektuaalse omandi ( sealhulgas ka autoriõigustega) kaitstud sisu ja/või kustutab oma kasutajakonto. Litsents ei lõppe kui Kasutaja poolt üles laetud sisu on jaganud teised Kasutajad, kes ei ole sisu või oma kasutajakontot kustutanud.
  3. Keelatud on Loom24’le kuuluva intellektuaalse omandi, seal hulgas kaubamärgi, logode, Loom24 portaali veebigraafika, kujunduste, fotode, videote jms, kasutamine ilma viitamiseta allikale.
 • Teadete edastamise kord
  1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Loom24 vahel toimub e-posti teel. Loom24 e-posti aadress on info@loom24.ee.
  2. Loom24 vaatab Kasutaja poolt edastatud teated läbi ja vastab neile 15 päeva jooksul alates vastava teate saamisest.
 • Vaidluste lahendamine ja kohtualluvus
  1. Pooled üritavad kõik vaidlused ja erimeelsused lahendada läbirääkimiste teel.
  2. Juhul kui vaidluste ja probleemide lahendamine läbirääkimiste teel ei õnnestu alluvad antud Tingimustest tõusetuvad vaidlused Harju Maakohtule.
  3. Tingimustele ja nendest tõusetuvatele vaidlustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 • Lõppsätted
  1. Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei mõjuta see kuidagimoodi teiste antud Tingimuste sätete kehtivust.
  2. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima alates hetkest, mil Kasutaja alustab Loom24 portaali kasutamist ja/või aktsepteerib antud Tingimusi.
  3. Kasutustingimused kehtivad Kasutaja ja Loom24 vahel kuni Kasutaja lõpetab Loom24 portaali kasutamise ja/või esitab avalduse oma kasutajakonto kustutamiseks ning Kasutaja kasutajakonto kustutatakse.